Tekst we współpracy z

To jednostka świadcząca usługi w zakresie wsparcia teoretycznego i praktycznego, dotyczącego efektywnego wykorzystania energii w budownictwie.

Swą działalnością wspiera świadome i efektywne energetycznie projektowanie (weryfikacja projektu w celu wyeliminowania błędów mających wpływ na efektywność energetyczną budynku), realizację,  jak i użytkowanie obiektów budowlanych (badania na budynkach). 

Oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Energo, Multipor i Silka. Priorytetami Xelli są jakość produkcji, a także profesjonalne wykonawstwo.

Od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa pod nazwą: szkolenie na budowie. Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademię Murowania Silka Ytong. Od 2012 roku działa również Akademia Kobiet Budujących Silka Ytong.

Więcej na www.ytong-silka.pl

2013-09-25 14:41:33

Kogo potrzebujesz na budowie

Podczas przygotowań do budowy i samych prac budowlanych potrzebujesz na poszczególnych etapach wsparcia fachowców:

 • ekspert budowy – planowanie, wybór projektu, formalności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,

 • architekt/projektant – planowanie budowy: wybór działki, projekt i adaptacja projektu,

 • geodeta – wybór działki i odbiór budynku,

 • geolog – wybór działki,

 • wykonawca – budowa domu,

 • kierownik budowy – budowa domu, odbiór budynku,

 • specjaliści branżowi i instalatorzy  – podłączanie mediów, odbiór budynku.

Wykaz wszystkich obowiązków i praw należących do osób pełniących funkcję projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego zawiera rozdział 3 Ustawy Prawo Budowlane.

GEODETA

Już wiesz, że będziesz budował dom. Bez względu na to  jaki on będzie (tradycyjny czy np. energooszczędny) już na etapie jego projektowania musisz zatrudnić geodetę. Bez jego decyzji inne osoby zaangażowane do tej inwestycji jak np. architekt, nie rozpoczną pracy nad projektem twojego domu. Najlepszym będzie ten działający na danym terenie i będący na bieżąco z dokumentacją kartograficzną gruntów.

Po raz pierwszy powinieneś się z nim spotkać przy zakupie działki lub po wizycie u architekta. Spotkanie to pozwoli ci uzyskać dodatkowe informacje, które będą potrzebne na mapie do celów projektowych (mapę wykonuje geodeta). Taka mapa będzie zawierać wszystkie istotne dla architekta szczegóły. Na jej podstawie wykonuje on projekt zagospodarowania działki, który jest niezbędny do pozwolenia na budowę. Tak więc pomiar geodezyjny najlepiej wykonać już po konsultacji z architektem.

Gdy uzyskasz już pozwolenie ponownie spotykaj się z geodetą. Cel tej wizyty to wytyczenie na działce miejsca usytuowania twojego domu. Geodeta precyzyjnie wyznaczy granice twojej działki w oparciu o informacje z miejscowego planu zagospodarowania terenu. Za prace wykonane przez niego zapłacisz od  600 do 800 złotych. Na dokument poczekasz od dwóch do trzech tygodni.  

Kiedy dom będzie już gotowy także powinieneś poprosić do siebie geodetę. Ta wizyta związana będzie z uzupełnieniem tzw. dokumentacji powykonawczej. Na tym etapie do zadań geodety należy naniesienie na mapę budynku, przyłączy energetycznych, wodno - kanalizacyjnych i gazowych.

Wszystkie pomiary, które wykona geodeta w trakcie całej budowy muszą być udokumentowane w dzienniku budowy. Jego zadaniem będą również pomiary inwentaryzacyjne, dokumentujące wszystko to co zostało wzniesione w obrębie działki budowlanej w trakcie całej inwestycji.

PAMIĘTAJ!

Im więcej spotkań z geodetą na poszczególnych etapach budowania, tym sam proces wznoszenia domu staje się bezpieczniejszym i wolnym od wielu problemów.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

W określonych sytuacjach (np. gdy budowany obiekt jest wyjątkowo skomplikowany), organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę może nałożyć na ciebie obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.

Możesz również powołać inspektora we własnym zakresie, jeśli chcesz zwiększyć kontrolę na budowie, a sam nie dysponujesz odpowiednią ilością czasu lub wiedzą potrzebną do nadzorowania przebiegu robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to uczestnik procesu budowlanego posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, reprezentujący ciebie na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Do pozostałych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

 • potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

 • kontrolowanie rozliczeń budowy na twoje życzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia dotyczące m.in. usunięcia nieprawidłowości, zagrożeń, wykonania prób lub badań, przedstawienia ekspertyz i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz żądać od niego dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku zagrożenia lub niedopuszczalnej niezgodności z projektem.

NADZÓR AUTORSKI PROJEKTANTA

Możesz być również zobowiązany lub wyrazić chęć powołania nadzoru autorskiego projektanta (podobnie jak w przypadku powołania inspektora nadzoru inwestorskiego) w celu sprawdzania zgodności realizacji obiektu budowlanego z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

KIEROWNIK BUDOWY

Każda budowa, która wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a więc także budowa domu jednorodzinnego, musi posiadać kierownika budowy. Jego wybór jest bardzo istotny ze względu na spoczywające na nim liczne obowiązki. Niejednokrotnie zdarza się, że dokonuje on jedynie wpisów do dziennika budowy, a na terenie budowy nie pojawia się prawie w ogóle, co jest sytuacją niedopuszczalną.

Kierownikiem budowy może zostać osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego. Jednak poza wymienionymi tu wymogami formalnymi, warto sprawdzić także referencje potencjalnego kandydata na to stanowisko i porozmawiać z Inwestorami lub ekipami budowlanymi, z którymi współpracował wcześniej.

Do obowiązków kierownika budowy należy:

 • protokolarne przejęcie budowy od ciebie i odpowiednie zabezpieczenie jej  terenu,

 • prowadzenie dokumentacji budowy,

 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami (w tym techniczno-budowlanymi i BHP),

 • sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, a także, w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, wstrzymanie robót oraz zawiadomienie odpowiedniego organu,

 • zawiadamianie ciebie o wstrzymaniu robót budowlanych z powodu wykonania ich niezgodnie z projektem,

 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

 • zgłaszanie tobie do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających,

 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru (odpowiednim wpisem do dziennika budowy), uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

Pozostaw swój komentarz.

cHB5BBNV57q8 @ 2015-04-11 13:43:03.492703
Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I&8271#;ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for novice blog writers? I’d really appreciate it.
  Ważne informacje
 • - na co zwrócić szczególną uwagę

 1. Przed spotkaniem z geodetą musisz znać numer działki, aby wskazać ją fachowcowi, który ma opracować mapę. Geodeta powinien dokładnie wymierzyć działkę i podać aktualne parametry (długość boków i rzędne) oraz zamieścić na mapie orientację działki względem kierunków świata i sytuację – działkę na mapie w większej skali.
 2. Przed spotkaniem z geodetą i geologiem warto skonsultować się z architektem, projektantem w kwestii tego, jakie informacje muszą znaleźć się na mapie wykonywanej przez geodetę – czy ze względu na specyfikę naszej działki (np. ukształtowanie czy planowaną przez gminę drogę) nie potrzeba nanieść na nią więcej szczegółów.
 3. Warto ustalić z architektem, który będzie robił projekt zagospodarowania działki, zakres opracowania mapy do wykonania przez geodetę. 
 4. Konieczne jest potwierdzenie doświadczenia projektanta, inspektora, firm wykonawczych
 5. Należy zwrócić uwagę jak i przez kogo wykonywana jest kontrola podwykonawcza (termowizja, szczelność)


Na mapie do celów projektowych powinny znaleźć się sieci uzbrojenia terenu, z których będziesz wykonywać przyłącza. Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy