Tekst we współpracy z

Jest producentem kotłów grzewczych z automatycznym podawaniem paliwa i z zasypem ręcznym oraz innych urządzeń związanych z ciepłownictwem, takich jak  kotły – wytwornice pary, wymienniki ciepła, nagrzewnice powietrza itp.

Zmiany i potrzeby rynku, a także planowany rozwój, mobilizują firmę do ciągłego poszerzania asortymentu i produkcji kotłów na zamówienie klienta.

Więcej na www.budkot.pl

2013-11-20 11:13:02

Kotły biomasowe

Ogrzewanie to kluczowy element każdego gospodarstwa domowego. Istotny dla późniejszego użytkowania jest także wybór paliwa. Alternatywą dla ogrzewania domu węglem jest biomasa  – paliwo zaliczane do odnawialnych, a więc przyjaznych środowisku, źródeł energii.

Biomasa jako opał do kotłów na paliwa stałe w ostatnich latach zdobywa coraz więcej zwolenników. Jedni kierują się ekologią, dla innych decydujące znaczenie ma możliwość łatwego dostępu do tego paliwa.

Do ogrzewania domów jednorodzinnych najczęściej stosuje się biomasę:

-  w postaci stałej, czyli drewno i jego nieprzerobione części (wióry, zrębki, trociny)

-  w postaci przerobionych odpadów, w tym rośliny energetyczne (brykiety, pelet)

-  słomę i zboża.

CZYM JEST BIOMASA?

Jest jednym z najstarszych źródeł energii. Najkrócej rzecz ujmując, jest to opał ekologiczny, którego najbardziej znaną formą jest oczywiście drewno. Pojęcie biomasy jest szersze i zawiera w sobie wszelkie produkty pochodzenia organicznego. Wyróżnia się zatem fitomasę (biomasę roślin), zoomasę (biomasę zwierząt), a także biomasę roślinną lub leśną. W wyniku spalania tej ostatniej powstaje pelet drzewny – ekologiczne paliwo przyszłości.

Biomasa jest spalana i wykorzystywana do produkcji energii. Sam proces jest w pełni ekologiczny i chociaż przy jej spalaniu wydzielają się gazy spalinowe, to ich emisja do środowiska jest znikoma. W efekcie ilość wydzielanego dwutlenku węgla jest automatycznie zużywana przez rośliny. 

BUDOWA I DANE TECHNICZNE KOTŁA

Kocioł  tworzy korpus kotła z obudową termoizolacyjną  zaopatrzony w palnik peletowy wraz z podajnikiem, zbiornik paliwa i elektroniczny blok sterujący.

Korpus kotła to nowoczesna, zwarta, stalowa konstrukcja spawana, łącząca w sobie część popielnikową, paleniskową oraz wymiennikową, umieszczone jedna nad drugą. Niezbędne dla obsługi i konserwacji drzwiczki i pokrywy znajdują się z przodu korpusu.

Wymieniając od góry, są to:

 • pokrywa uchylna (drzwiczki) komory wymiennikowej; po jej otwarciu można dokonać okresowego czyszczenia wymiennika kotła,

 • drzwiczki paleniskowo-popielnikowe; służą do rozpalania, uruchamiania) paleniska oraz pozwalają okresowo skontrolować stan paleniska, ocenić poprawność spalania, służą także do usuwania popiołu.

W ścianach bocznych korpusu znajdują się otwory (po jednym na każdym boku), umożliwiające zamontowanie palnika peletowego. Drugi z otworów pozostaje zaślepiony.

Palnik węglowy zastosowany w kotle, dzięki specyficznej budowie, umożliwia dokładne spalanie paliwa, co nie jest bez znaczenia w aspekcie poszanowania środowiska naturalnego.

Obudowę kotła stanowią stalowe blachy malowane oraz wypełnione materiałem termoizolacyjnym.

budowa kotla, żródło archiwum firmy Bud-kot

1. Korpus z izolacją
2. Drzwiczki popielnika
3. Drzwiczki paleniska
4. Drzwiczki zasypowe
5. Wyczystka dolna
6. Wyczystka dolna
7. Czopuch
8. Sterownik
9. Kanał wentylatora
10. Króciec zasilania
11. Króciec zasilania
12. Króciec spustowy
13. Króciec czujnika temp.
14. Króciec termo-manometru
15. Przepustnica powietrza

USTAWIENIE W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI

Kocioł nie wymaga specjalnych fundamentów, może być ustawiony bezpośrednio na równej wypoziomowanej niepalnej posadzce jednak tylko wtedy, gdy nie istnieje zagrożenie napływu wód gruntowych. W takim przypadku należy kocioł ustawić na cokole zabezpieczającym przed zawilgoceniem wodami gruntowymi. Należy brać pod uwagę wytrzymałość podłoża związaną z masą kotła wraz z wodą jak i warunki ochrony ppoż.

Kocioł powinien być tak ustawiony, aby otaczające go przedmioty oraz przegrody budowlane nie utrudniały czynności obsługowych, serwisowych oraz ewentualnych napraw.

PRZEZNACZENIE I DOBÓR KOTŁÓW DO INSTALACJI GRZEWCZYCH

Kotły, przeznaczone są do podgrzewania wody w układach grzewczych do temperatury na wyjściu nie przekraczającej 95°C, znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania wraz z układami podgrzewania wody użytkowej, zarówno w układach grawitacyjnych jak i pompowych systemu otwartego.

Podstawą prawidłowego doboru kotła do danego obiektu, jest wykonanie bilansu strat ciepła budynku, zgodnie z normą ochrony cieplnej budynków. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło powinien wykonać uprawniony projektant, dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie, dla wstępnego doboru kotła (tzw. przymiarki) można przyjąć dla obiektów mieszkalnych o wysokości do 3 m ok.(70-110)W/m2 – dotyczy obiektów budowanych wg. współczesnych zasad ochrony ciepła. Dla obiektów starszych przyjmuje się nawet 160W/m2.

PODŁĄCZENIE DO KOMINA I WARUNKI WENTYLACJI KOTŁOWNI

Pomieszczenie, w którym zamontowany będzie kocioł należy wyposażyć w kratkę grawitacyjnej wentylacji wywiewnej (w odrębnym przewodzie wentylacyjnym np. obok spalinowego) o wymiarach w świetle minimum 14x14 cm bezpośrednio pod sufitem, drugi taki otwór powinien znajdować się ok.15 cm nad podłogą.

Otwory te powinny być osłonięte siatką. Taki sposób wentylacji dotyczy kotłów małych (do 50 kW). W przypadku  kotłów większych należy warunki wentylacji kotłowni określić zgodnie  z  normami  budowlanymi. Instalacja  kotła  w  kotłowni winna być zgodna z polską normą PN-87/B-02411.

ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA JAKIEJKOLWIEK MECHANICZNEJ WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ Z POMIESZCZENIA KOTŁOWNI!

Czopuch kotła należy podłączyć do komina za pomocą profilu stalowego o tym samym przekroju. Podłączenie należy wykonać szczelnie z zachowaniem spadku w stronę kotła. Przy znacznych długościach połączenia kotła z kominem, (jednak nie dłuższe niż 1 m), zaleca się zaizolowanie powyższego połączenia celem poprawienia ciągu kominowego, zabezpieczenia przed schłodzeniem gazów i skraplaniem kondensatu.

Istotny wpływ na poprawną pracę kotła ma przekrój komina i jego wysokość, która powinna być dobrana do mocy kotła

Komin powinien być wyprowadzony, co najmniej 100 cm ponad dach budynku, a do przewodu dymowego nie może być podłączonych więcej urządzeń grzewczych (jeden komin do jednego kotła).

 

ZAPAMIĘTAJ!

Przewód spalinowy powinien być szczelny, bez przewężeń i załamań.  Nowy komin należy osuszyć i ogrzać przed rozpaleniem kotła.

Doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza do pomieszczeń kotłowni ma decydujący wpływ na poprawność procesu spalania.

POŁĄCZENIE KOTŁA Z INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przyłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej należy wykonać według projektu kotłowni wykonanej przez uprawnionego projektanta.

W szczególności :

 • zaleca się stosowanie zaworów mieszających, termostatycznych, stałotemperaturowych  dla  uzyskania  i  utrzymania  minimalnej temperatury wody powrotnej nie mniejszej jak 50°C, co ma znaczny wpływ na żywotność kotła,

 • do instalacji centralnego ogrzewania kocioł powinien być przyłączony poprzez złącza rozłączne  (zalecane gwintowe), zainstalowanie kotła przez bezpośrednie przyspawanie do instalacji, powoduje utratę gwarancji,

 • montaż kotła należy powierzyć osobie (firmie) o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. W twoim interesie leży dopilnowanie by montaż dokonano zgodnie z prawem budowlanym, a także by firma montująca udzieliła gwarancji na prawidłowość i dobrą jakość wykonanych prac, co powinno być potwierdzone pieczęcią i podpisem na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

CODZIENNA OBSŁUGA KOTŁA

Kocioł obsługuje się zazwyczaj raz na dobę i trwa to kilkanaście do kilkudziesięciu minut. Podczas obsługi kotła powinno się uzupełnić paliwo w zbiorniku oraz usunąć popiół z popielnika. W okresach małego poboru ciepła czynności te mogą być wykonywane co 2-3 dni  w zależności od potrzeb.

Nie powinno dopuszczać się do sytuacji, w której w zbiorniku zostanie odsłonięty otwór czerpalny podajnika spiralnego. Osoba obsługująca powinna sprawdzić, zaglądając do paleniska, czy do popielnika nie spada niespalony  pelet – w miarę potrzeby skorygować parametry pracy palnika.

PALIWO Z NATURY

Pelet drzewny produkuje się z wielu pochodnych biomasy:

- trocin drzewnych

-  odpowiednio rozdrobnionej słomy, siana, łusek ziarna zbóż (otrąb)

- rozdrobnionej masy z roślin energetycznych.

Paliwo ma postać granulatu, uzyskiwanego w wyniku obróbki drewna. Do produkcji peletu wykorzystuje się drewno pochodzące z drzew iglastych, dzięki czemu granulat ma tak pożądaną wśród odbiorców jasną barwę.

Te kilkucentymetrowe pachnące drewnem granulki o średnicy 6-8 mm, powstałe w wyniku jego obróbki i sprasowane pod wysokim ciśnieniem zaliczane są do grupy czystych ekologicznie paliw z biomasy. Wszelkie eko piece i kominki to nowoczesne i często bezobsługowe kotły na pelet, które w przeciwieństwie do tych tradycyjnych zapewniają czystość i wygodę użytkowania. Ilość pozostałego popiołu jest znikoma, dzięki czemu jego wybieranie z popielnika może odbywać się raz na miesiąc.

Na efektywność biopaliwa wpływają również odpowiednio zachowane parametry:

 • kaloryczność - decyduje o tym, ile ciepła możesz uzyskać z surowca. Wyższa kaloryczność oznacza lepsze spalanie materiału opałowego i mniejsze jego zużycie. Standardowo wartość opałowa peletu nie może być niższa niż 18,00 GJ/kg.

 • wilgotność - warunek, który wpływa na kaloryczność materiału opałowego. Podwyższona zawartość wody skutkuje obniżeniem efektywności, podwyższeniem ryzyka rdzewienia kotła i zwiększeniem wagi materiału opałowego. Standardowo przewiduje się dla peletu zawartość wody mniejszą niż 10 proc.

 • zawartość popiołu - jego niska wartość wpływa na komfort użytkowania, wartość energetyczną oraz żywotność kotła. Zgodnie z wymogami zawartość popiołu nie powinna przekraczać 0,7 proc..

EUROPEJSKIE CERTYFIKATY PELETU

Znaczenie peletu drzewnego jako paliwa wyraźnie wzrosło, co przyczyniło się do zaostrzenia kontroli dotyczących jego produkcji. Ustalone normy stanowią zbiór, który określa m.in. wartości krytyczne dla poszczególnych właściwości peletów. Warto wiedzieć, że nie ma jednego rodzaju peletu drzewnego – granulat granulatowi nierówny.

Najczęściej więc parametry te dotyczą opisu dopuszczalnych wymiarów biopaliwa (średnicy i długości), określają minimalną gęstość, trwałość, wartość opałową, a także ustalają dopuszczalną zawartość pyłu, popiołu, wody (parametr wilgotności) oraz wybranych pierwiastków. Ponadto, normy mogą również określać rodzaj surowca oraz ilość domieszek. Celem każdej normy jest więc ustalanie odpowiednich standardów, spełniających wymagania, ale także założenie pewnego marginesu odchyleń od obowiązujących norm.

Za najbardziej kompleksowe uważa się normy ustalone w Austrii. Najbardziej popularną certyfikacją peletu jest zaś niemiecka norma DIN 51731. Zatwierdzona przez Niemiecki Instytut Normalizacji (DIN CERTCO) w szczególności dotyczy brykietów oraz peletu przemysłowego.

TANIE OGRZEWANIE

Ogrzewanie peletem posiada wiele zalet. Jest to rozwiązanie ekologiczne, ale także niezwykle ekonomiczne. Przy tego typu sposobie ogrzewania należy zwrócić uwagę na fakt, że:

 • 2,0 kg peletu zastępuje 1 litr oleju opałowego,

 • 2 m3 drewna to 5 metrów przestrzennych zrębków, a to daje 1 tonę peletu,

 • z tony spalonego peletu zostaje około 4 kg popiołu - zmiana paliwa na pelet to zmniejszenie emisji CO2 o 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym w ten sposób litrze oleju opałowego,

 • do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba w przybliżeniu ok. 5-8 ton na sezon grzewczy peletu rocznie.

Ponadto, ogrzewanie domu za pomocą peletu drzewnego jest niezwykle wygodne. Zautomatyzowany proces rozpalania, utrzymywania temperatury oraz wygaszania pieca znacznie poprawia komfort użytkowania. Sterowanie wyżej wymienionymi procesami może odbywać się w systemie zdalnym (np. przy pomocy telefonu komórkowego), dzięki czemu oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale także czas. 

DOSTAWY BEZ OBAWY ORAZ BEZPROBLEMOWE PRZECHOWYWANIE

Kwestia ogrzewania domu peletem drzewnym niesie ze sobą ważną  z punktu widzenia klienta obawę, mianowicie dostępność paliwa. Jak wiadomo, najbardziej dostępna jest oczywiście energia elektryczna, nieco później występuje pelet. Największe problemy z dostępem do granulatu mają odbiorcy indywidualni, ponieważ nadal istnieje niewiele miejsc oferujących sprzedaż tego paliwa.

Warto szukać zatem dużych i sprawdzonych producentów, którzy zagwarantują ciągłość oraz pełne bezpieczeństwo dostawy pelletu.  

Wybór paliwa do ogrzewania to także wybór sposobu jego przechowywania. Przede wszystkim zależy ono od powierzchni, jaką użytkownik dysponuje oraz wybranej formy dostawy.

 Transport granulatu możliwy jest w postaci sypkiej lub w torbach–małych workach (do 40 kg), kilkunastogramowych opakowaniach lub tonowych big bagach. Marki oferują worki różnej wielkości, dzięki czemu z łatwością przechowasz pelet w domu.

Plastikowe worki najlepiej przechowywać w suchym miejscu, by zmniejszyć poziom wilgotności, która może zaszkodzić paliwu. Odpowiednim miejscem są garaże, piwnice lub przybudówki, które uchronią pelet przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, mogąc jednocześnie spełniać rolę małej kotłowni. 

Pozostaw swój komentarz.

  Ważne informacje
 • - na co zwrócić szczególną uwagę

PELET

Pamiętajmy o jednym - szukając taniego paliwa nie należy się sugerować jego ceną za tonę czy litr, ale za jednostkę energetyczną, czyli np. za MJ (megadżula) – bo to jest faktyczny koszt, jaki poniesiemy. Np. wartość opałowa brykietu, którym można palić w tzw. kozach to ok. 17,5 MJ/kg. Cena brykietu jest o ok. 5 proc. wyższa niż cena certyfikowanego peletu drzewnego. Z kolei średnia wartość opałowa groszku opałowego to ok. 24 MJ/kg, a jego cena jest o ok. 20 proc. niższa niż cena certyfikowanego peletu. Ale po spaleniu jednej tony ekogroszku pozostaje aż 90 kg popiołu.

Nie wymaga się specjalnych pomieszczeń składowych, jednak zaleca się suche miejsca z naturalną wentylacją, bo mimo pakowania w plastikowe worki, pelet absorbuje wilgoć z powietrza.  Pelet w workach można również przechowywać bezpośrednio w kotłowni. Składowany na zewnątrz powinien stać pod wiatą na paletach w suchym miejscu. Dobrze przykryć palety dodatkowo plandeką.

Przy złej jakości peletu częściej musisz opróżniać popielnik oraz czyścić wymiennik, kolano palnika i  palnik. Jeśli pelet jest dobry obsługa kotła zajmie tobie średnio  2 minuty dziennie, ale jego automatyka pozwoli ci wykonywać te czynności co miesiąc, a niektóre nawet co 6 miesięcy. Raz w roku obowiązkowa jest wizyta autoryzowanego serwisanta w celu dokonania przeglądu rocznego kotła oraz wizyta kominiarza.

Na szczęście pelet ma bardzo szerokie zastosowanie. Można bez problemu palić nim  w kominkach, nawet tych najmniejszych oraz w kotłowniach przydomowych, które ogrzewają pomieszczenia budynku i wodę.

 

KOCIOŁ

Przy wyborze kotła grzewczego na paliwo stałe, a do takich należą kotły opalane peletem, szczególnie przy podjęciu takiej decyzji w czasie projektowania, należy zwrócić uwagę na gabaryty kotłowni, które powinny być znacznie większe niż np. do kotła gazowego.

Szczególnie należy być wyczulonym na prawidłowe wykonanie przewodu kominowego pod względem jakości wykonania, zaprojektowanych materiałów oraz zapewnienia odpowiedniego przekroju odpowiedniego dla planowanego paliwa oraz mocy urządzenia.

Do najczęściej pojawiających się błędów jest wyposażenie dodatkowo ceramicznego przewodu kominowego we wkład ze stali kwasoodpornej, nie zwracając uwagi, że tym samym montując w kwadratowy lub prostokątny przekrój okrągłego wkładu, znacznie ograniczamy pole przekroju, które dla przewodu kominowego obok wysokości jest podstawowym parametrem, mającym priorytetowe znaczenie dla prawidłowej pracy kotła.

Bardzo istotnym zagadnieniem jest korzystne usytuowanie komina na dachu budynku, pamiętając, że powinien to być najwyższy punkt budynku usytuowany możliwie daleko od sąsiednich ścian, drzew czy sąsiedniej kalenicy, zwłaszcza jeśli te obiekty przewyższają planowaną wysokość komina.

Należy przewidzieć, że wymienione obiekty mogą tworzyć znaczną turbulencję powietrza, która może wytwarzać nadciśnienie w przewodzie kominowym podczas niekorzystnych ukierunkowaniach wiatru. Tego typu czynniki należy wziąć pod uwagę. Jeśli wysokość komina lub jego przekrój nie może nam zapewnić należnych wielkości, możemy się posiłkować wentylatorami wyciągowymi najlepiej omawiając zagadnienie z projektantem budynku lub instalacji grzewczej.

 

ZAPAMIĘTAJ!

Równie ważnym zagadnieniem dla prawidłowego spalania, a co najważniejsze bezpieczeństwa użytkowników, jest zapewnienie instalacji nawiewno-wywiewnej dobranej dla wielkości planowanego kotła.

Dobrą praktyką budowlaną jest również zapewnienie dostępu do kotłowni w taki sposób żeby nie stanowiło to kolizji dla prac montażowych urządzeń oraz obsługi polegającej na czyszczeniu kotła z popiołu, osadu, uzupełnianiu kotła w paliwo. Biomasa, czyli wsad do kotłaKotły spalające biomasę w celu wytworzenia ciepła stają coraz bardziej opłacalną alternatywą dla tradycyjnych urządzeń grzewczych, które instalujemy w domach. Tak przynajmniej wynika z nowego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej.Przeczytaj >>
Biogaz na miaręMikrobiogazownia dostosowana do gospodarstw wiejskich o stosunkowo małym, własnym potencjale surowcowym – oto propozycja, która powstała w kolejnej firmie start-upowej, korzystającej ze wsparcia programu „Kapitał dla energii”, realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.Przeczytaj >>
Jak lokować biogazownie?Porównując Polskę z innymi krajami europejskim, wyraźnie widać, jak bardzo nasza gospodarka uzależniona jest od węgla, jako źródła energii.Przeczytaj >>
VIP-owisko - oszczędzaj, gdy "wyłanczasz"Badania TNS OBOP – największego w Polsce ośrodka badania opinii,  pokazały, że aż 32 proc. Polaków nie oszczędza energii. Z braku nawyku i z braku wiedzy.Przeczytaj >>
Co z tym współspalaniem?Sektor odnawialnych źródeł energii (OZE), opierający się na biomasie, uległ w naszym kraju wynaturzeniu z powodu źle funkcjonującego systemu świadectw pochodzenia energii.Przeczytaj >>
Co to jest biomasa?Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. To także trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy