Tekst we współpracy z

To jednostka świadcząca usługi w zakresie wsparcia teoretycznego i praktycznego, dotyczącego efektywnego wykorzystania energii w budownictwie.

Swą działalnością wspiera świadome i efektywne energetycznie projektowanie (weryfikacja projektu w celu wyeliminowania błędów mających wpływ na efektywność energetyczną budynku), realizację,  jak i użytkowanie obiektów budowlanych (badania na budynkach). 

Oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Energo, Multipor i Silka. Priorytetami Xelli są jakość produkcji, a także profesjonalne wykonawstwo.

Od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa pod nazwą: szkolenie na budowie. Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademię Murowania Silka Ytong. Od 2012 roku działa również Akademia Kobiet Budujących Silka Ytong.

Więcej na www.ytong-silka.pl

2013-09-28 22:24:55

Niezbędne dokumenty

W niniejszym podrozdziale krótko omówimy wszystkie dokumenty, które są niezbędne do rozpoczęcia budowy, także te, które są wymagane w przypadku chęci zastosowania kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i wiatraków. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie urzędu powiatowego, pod który podlega dana działka.

Pod względem formalnym wyróżnia się trzy rodzaje przedsięwzięć oraz robót budowlanych. Są to:

BUDOWA I ROBOTY BUDOWLANE NIE WYMAGAJĄCE UZYSKANIA OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ANI NIE WYMAGAJĄCE ZGŁOSZENIA WŁAŚCIWEMU ORGANOWI

W tym przypadku możesz od razu przystąpić do robót. Szczegółowo opisane są one w Prawie Budowlanym art. 29,30.

Podobnie jak w przypadku kolektorów słonecznych, instalacja ogniw fotowoltaicznych o wysokości nie przekraczającej 3 m nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru robót związanych z ich instalacją, z tymże inwestycje te nie są dofinansowywane.

W przypadku przydomowych wiatraków kwestia, czy wymagane jest pozwolenie na budowę, związana jest z rodzajem zastosowanego urządzenia. Jeśli turbina jest osadzona na maszcie, a ten z kolei jest powiązany za pomocą fundamentu z gruntem, to wtedy uzyskanie pozwolenia jest konieczne. Jeśli natomiast maszt zostanie przytwierdzony do ściany budynku i będzie w odległości nie większej niż 3 m od niego, to wtedy nie jest konieczne ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie właściwemu organowi. Instalacja przydomowych turbin wiatrowych nie jest aktualnie dofinansowywana.

BUDOWA I ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE ZGŁOSZENIA WŁAŚCIWEMU ORGANOWI

W tym przypadku musisz zgłosić zamiar przystąpienia do robót właściwemu organowi, a w zgłoszeniu określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i w razie potrzeby szkice, rysunki oraz uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jeśli odpowiedni organ nie wykaże sprzeciwu w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia, to możesz przystąpić do wykonywania robót budowlanych. 

NALEŻĄ DO NICH MIĘDZY INNYMI (ROZDZIAŁ 4. USTAWY PRAWO BUDOWLANE):

1) obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, tj m.in.: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

2) wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3) indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

4) altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

5)  tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonej w zgłoszeniu;

6) przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2;

7) pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;

8) instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

9) przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne;

10) obiekty małej architektury, ogrodzenia;

11) obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

12) remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

13) docieplenie budynków o wysokości do 12 m;

BUDOWA I ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UZYSKANIA OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

W tym przypadku składasz wniosek do właściwego organu, do którego dołączasz cztery egzemplarze projektu budowlanego – wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeśli jest wymagana i ewentualnie inne dokumenty wymagane przepisami odrębnymi.

      Decyzja wydawana jest do 65 dni od momentu wpłynięcia wniosku i uznaje się ją za ostateczną po 14 dniach od momentu jej doręczenia.

LISTA PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ:

 1. twoje oświadczenie wykazujące, że masz prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane,
 2. wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego danej działki lub w przypadku jego braku prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 3. projekt budowlany (4 egzemplarze), w którego skład wchodzą;
  • projekt architektoniczno-budowlany (w przypadku projektu gotowego – projekt po adaptacji; projekt indywidualny jest od razu przygotowywany pod tym kątem)
  • projekt zagospodarowania działki,
 4. mapa do celów projektowych,
 5. warunki techniczne dostawy mediów (przyłączenia do sieci) – wnioski o wydanie tych dokumentów (dostępne zazwyczaj na stronie internetowej dostarczycieli mediów) należy złożyć wraz z załącznikami (według indywidualnych wymogów np. akt własności działki i plan usytuowania budynku względem istniejących sieci) w odpowiednim oddziale gestora mediów (zakładzie energetycznym, wodociągów i kanalizacji, gazowni),
 6. uzgodnienie z Zakładem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) – w zależności od regionu,
 7. uzgodnienie lokalizacji zjazdu,
 8. badania geotechniczne,
 9. dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.

Zarówno wymogi prawne, jak i dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę podlegają zmianom. Warto być na bieżąco z tymi procesami. Śledź dzienniki ustaw, prasę i portale budowlane, rozmawiaj z fachowcami. Tekst Prawa Budowlanego znajdziesz na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych - zajrzyj tam przed rozpoczęciem budowy oraz w jej trakcie.

Formalności

Należy pamiętać, że w przypadku budowy obiektów wymagających pozwolenia na budowę potrzebny będzie Dziennik Budowy, a na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, musisz zgłosić ten fakt właściwemu organowi.

Przykład Dziennika Budowy

Jako organ właściwy rozumie się:

 • starostę – jako organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę,

 • organ administracji architektoniczno-budowlanej – dla zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

 • organ nadzoru budowlanego – dla zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót wymagających pozwolenia na budowę.

Wykaz przedsięwzięć oraz robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a także tych, które wymagają tylko zgłoszenia znajduje się w w rozdziale 4. Ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sporządzić umowę z wykonawcą! 

Umowa to tzw. bufor bezpieczeństwa zarówno dla ciebie, jak i wykonawcy. Określa bowiem szczegółowo zakresy obowiązków, terminy realizacji, wynagrodzenie, a także kary umowne, które są stosowane w razie niewywiązania się stron z postanowień umowy. 

Z jej uprawnień warto skorzystać przy groźbach niesolidnego wykonawcy. W tym celu należy wezwać w formie pisemnej wykonawcę (masz na to miesiąc od dnia wykrycia wady) do usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Jeżeli wykonawca nie usunie niezwłocznie wady, wówczas możesz od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny za wykonane prace. Dodatkowo, możesz także żądać naprawienia szkody (również na drodze sądowej), poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

POMPY CIEPŁA - DOKUMENTY

Do korzystania z wód gruntowych potrzebne jest pozwolenie wodno-prawne. Pozwolenie wydawane jest przez starostę na czas określony, nie krótszy jednak niż 10 lat. Starosta może również cofnąć pozwolenie, o którym mowa.

Zgodnie z ustawą „Prawo Wodne” z 18.07.2011 art. 124 z obowiązku ubiegania się o pozwolenie wodno-prawne są zwolnione osoby wykonujące odwierty do 30 m, jeśli pobór wody w ciągu doby nie przekracza 5 m3.

Zgodnie z prawem należy w odpowiednim urzędzie starostwa złożyć jeden egzemplarz projektu geologicznego planowanych odwiertów. Obowiązek ten spoczywa na tobie. Projekt nie wymaga zatwierdzenia i jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wniesie sprzeciwu to możesz przystąpić do wykonywania odwiertów.

Projekt musi zostać sporządzony przez uprawnionego geologa i odpowiadać Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska (Dz. Ust. 201 z 2005 r. poz. 1673). Następnym krokiem jest zgłoszenie przez firmę wiertniczą jednego egzemplarza projektu z akceptacją do urzędu górniczego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem prac.

Więcej o pompach ciepła.

MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH - DOKUMENTY

Instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza 3 m wysokości. Jeżeli natomiast wysokość tego urządzenia przekroczy 3 m, wówczas inwestor będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia.

Więcej o panelach fotowoltaicznych.

MINIELEKTROWNIE WIATROWE - DOKUMENTY

Elektrownie wiatrowe jako urządzenia infrastruktury technicznej w większości wypadków wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W praktyce wszystkie urządzenia, które posiadają fundamenty podlegają pod prawo budowlane. Dlatego w większości wypadków przed montażem przydomowej elektrowni wiatrowej należy wystąpić o wydanie warunków zabudowy.

Więcej o minielektrowaniach wiatrowych.

Pozostaw swój komentarz.

fYdsbjtf28B @ 2015-04-11 14:21:32.843908
Who put the video of this corporatist mouthpiece on the home page of the Republican Party of Pasco County. Let us not forget the legacy of the failed economic policy of the Reagan adnttismraiion which heralded an increase in the federal debt from $994 billion to $2,867 trillion in a short eight year period an increase of 288.5%. Sincerely delivered inspirational rhetoric aside does anyone believe that the policies of Ronald Reagan are what is needed to address the problems America faces today or is his true legacy one of failed policies which led us down the path to financial collapse.
YMuUMU1O6 @ 2015-04-11 20:53:44.570671
Koszty jak to koszty zinaimeją się z dnia na dzień razem z planami i pomysłami. Od razu warto zastanowić sie nad użyciem odpowiednich materiałf3w. Np do pokoju dziecka wybrałbym ktf3ra jest cieplejsza niż normalna i nie zbiera roztoczy jak dywan.
  Ważne informacje
 • - najczęściej popełniane błędy
 • - ile to kosztuje?

Najczęstszymi błędami są: wybór projektów typowych bez analizy lokalizacji budynku na działce oraz wybór projektów najtańszych, które nie posiadają wykonanej optymalizacji rozwiązań projektowych.

Koszty, z którymi musisz się liczyć:

a)koszt opracowania mapy: 1000 – 1500 zł za 1 hektar; przeciętna działka to ok. 600 m2 co daje łącznie 600,00 – 900,00 zł

b)koszt projektu budowlanego dla domu 150 m2: typowy 1800,00 – 4500,00 zł, indywidualny 15000,00 – 18000,00 złŁatwiejsze formalności dla prywatnychJuż w drugiej połowie tego roku zostaną wprowadzone zmiany w prawie budowalnym. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dokumentacja projektowa dla domów jednorodzinnych zostanie uproszczona.Przeczytaj >>
Pozwolenia na budowęW nowej wersji ustawy o OZE ma pojawić się zapis regulujący w końcu kwestię konieczności uzyskania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej.Przeczytaj >>
Budynek ekologicznyArchitektura proekologiczna kojarzy się z glinianymi domkami lub mieszkaniami skrytymi pod warstwami ziemi i trawy, a przecież dziś określenie dotyczy także nowoczesnych konstrukcji.Przeczytaj >>
Energooszczędność krok po krokuDlaczego warto już dzisiaj budować energooszczędnie i co należy zrobić, ażeby ten cel osiągnąć?  - czytamy w miniporadniku na łamach „Muratora”.Przeczytaj >>
Projekt niezwykle ważnyJak zaprojektować nowy dom, żeby nie był on energożerny, ale energooszczędny, a przy ty spełniał oczekiwania jego użytkowników?Przeczytaj >>
Mały – ciepły – oszczędny – z dotacjąMałe zapotrzebowanie domu na energię, głównie cieplną, jest coraz bardziej atrakcyjną perspektywą dla osób planujących budowę. Przy podejmowaniu decyzji warto zastanowić się nad typem takiego budynku.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy