Tekst we współpracy z

Od 1998 roku zajmuje się produkcją nowoczesnych geotermalnych pomp ciepła oraz opracowywaniem kompletnych systemów ogrzewania i klimatyzowania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wszystkie pompy ciepła, przed dostarczeniem do klienta, testowane są na jedynym w Polsce i unikalnym na światową skalę stanowisku testowym.

Więcej na www.vatra.pl

Jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań energooszczędnych. Firma specjalizuje się w chłodnictwie i klimatyzacji, ogrzewnictwie, ciepłownictwie oraz w rozwiązaniach z zakresu energii odnawialnej. Opracowuje także rozwiązania dotyczące sterowania silnikami elektrycznymi.

Sukces firmy Danfoss opiera się na umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu tradycyjnej mechaniki i nowoczesnej elektroniki oraz połączeniu tej wiedzy.

Więcej na www.danfoss.pl

2014-01-03 09:42:52

Pompy ciepła

I Ty jako inwestor przed rozpoczęciem budowy lub w trakcie trwania prac budowlanych powinieneś wziąć pod uwagę możliwość zastosowania pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynku oraz przygotowania ciepłej wody oraz ewentualnie klimatyzowania.

Mamy do dyspozycji trzy rodzaje pomp ciepła:

- gruntowe

- powietrzne

- wodne

Ze względu na klimat i stosunkowo tanie koszty związane z wykonaniem dolnego źródła ciepła w ziemi, gruntowe pompy ciepła są najpopularniejszym rozwiązaniem w Polsce. Rozwiązanie takie gwarantuje stabilną pracę przy najniższych temperaturach otoczenia.

Pompy ciepła osiągną najwyższe sprawności, gdy zastosujesz ogrzewanie niskotemperaturowe (ogrzewanie podłogowe, ścienne, nadmuchowe). Zdarza się również, że z jakichś przyczyn górnym źródłem ciepła są grzejniki. W takim przypadku dobierasz grzejniki do parametrów pracy 50/40 (lub mniej) mając jednak świadomość, że w tym przypadku sprawność instalacji tobie spadnie.

Pompa ciepła może pracować z maksymalną temperaturą zasilania 60-65 stopni C więc (najczęściej podczas termomodernizacji) musisz to uwzględnić. Jeżeli masz system grzewczy przewidziany do temperatur zasilania 70/50 stopni C to podczas największych mrozów, obiekt będzie niedogrzany lub uruchomi się drugie, wspomagające źródło ciepła.

OPIS TECHNOLOGII

Pompa ciepła jest urządzeniem chłodniczym, w którym następuje transformacja energii cieplnej z niższego na wyższy poziom temperaturowy. Inaczej mówiąc pompa ciepła pobiera energię cieplną z ośrodka o niskiej temperaturze i oddaje ją do ośrodka o temperaturze wyższej.

Zasada działania pompy ciepła, żródło archiwum firmy Vatra

Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki przepływ ciepła następuje zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o temperaturze niższej. Odwrotny proces możliwy jest tylko w przypadku dostarczenia dodatkowej porcji energii. Dostarczenie dodatkowej energii w pompach ciepła zachodzi poprzez sprężarki wykorzystujące do tego celu energię elektryczną.

W sprężarkowej pompie ciepła proces ten odbywa się pomiędzy źródłem ciepła o niskiej temperaturze tzw. dolnym źródłem ciepła, a źródłem ciepła o wysokiej temperaturze tzw. górnym źródłem ciepła i zachodzi dzięki energii elektrycznej dostarczonej do napędu sprężarki.

Miarą doskonałości pompy ciepła jest współczynnik wydajności grzejnej COP. Daje on informację jak duży udział energii napędowej jest w ilości energii przekazanej do górnego źródła ciepła. Pożądane jest, aby współczynnik ten miał jak najwyższą wartość.

Wówczas ilość energii zużytej do napędu pompy ciepła „daje" największą ilość ciepła do wykorzystania po stronie górnego źródła ciepła. Współczynnik wydajności grzejnej jest tym wyższy im niższa jest różnica temperatur pomiędzy dolnym, a górnym źródłem ciepła. W celu najbardziej ekonomicznej eksploatacji pompy ciepła należy dążyć do tego, aby dolne źródło ciepła miało jak najwyższą temperaturę, a górne źródło ciepła – jak najniższą.

 „Napędem” pompy ciepła jest energia elektryczna. Zależnie od mocy grzewczej urządzenia sprężarka może mieć moc elektryczną od około 1,5kW do 4kW (w typowych rozwiązaniach domkowych), a prąd pracy odpowiednio od 5A do 14A. Urządzenie wymaga osobnego zasilania sprężarki i osobnego dla regulatora. Oba przewody zasilające powinny posiadać własne zabezpieczenia w szafie – wartości bezpieczników podane są zawsze w wytycznych projektowych producenta. Z reguły sprężarka zasilana jest prądem 3-fazowym natomiast regulator 1-fazowym. Jeżeli montowana będzie grzałka elektryczna, ta również wymaga zasilania 3-fazowego, zabezpieczonego osobnym bezpiecznikiem.

Dla samej pompy ciepła nie ma znaczenia, w którym pomieszczeniu się ona znajduje. Nie bez znaczenia pozostaje jednak stopień przeszklenia. Pomieszczenia charakteryzujące się większym stopniem przeszklenia narażone są na wyższe straty ciepła. Niweluje się to przez odpowiednie ułożenie górnego źródła energii, czyli przez odpowiednie ułożenie wodnego ogrzewania podłogowego.

ZAPAMIĘTAJ!

Przy pompie ciepła kotłownia jest zbędna. Pompa może stać w dowolnym miejscu.

Produkty wiodących producentów są kompaktowe, bezpieczne, można je ustawiać w dowolnym pomieszczeniu, cicho pracują. Pomieszczenie gdzie będzie się znajdować pompa ciepła nie musi spełniać specjalnych wymagań za wyjątkiem jednego – minimalnej kubatury. Zgodnie z normą EN378 minimalna kubatura pomieszczenia z pompą ciepła zależna jest od rodzaju oraz ilości czynnika termodynamicznego w układzie chłodniczym.

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

Pompy solankowe wykorzystują grunt jako źródło ciepła, tłocząc przez niego czynnik o niskiej temperaturze. Nazwa (pompy solankowe) wzięła się od roztworu, który swego czasu był wykorzystywany do odbierania ciepła z gruntu – solanki. Obecnie są to roztwory na bazie glikolu etylenowego o niskiej temperaturze zamarzania, około -15°C.

Roztwór można tłoczyć w wymienniku gruntowym poziomym lub pionowym w postaci sond (odwiertów).

gruntowe pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym, żródło archiwum firmy Vatra  gruntowe pompy ciepła z poziomym wymiennik gruntowy, żródło archiwum firmy Vatra

PIONOWY WYMIENNIK

Jeżeli nie dysponujesz dużą działką to możesz zastosować kolektor pionowy. Jest to dolne źródło ciepła w postaci odwiertów głębinowych, w których umieszczone są sondy czerpiące  ciepło z wnętrza ziemi.

Instalacja z pionowymi wymiennikami ciepła jest dogodnym w użyciu źródłem ciepła ponieważ temperatura gruntu na głębokości poniżej 10 m jest stała przez cały rok i wynosi około 10°C. Oznacza to, że w przeciwieństwie do powietrza i wymienników poziomych, zimą, kiedy zapotrzebowanie na energię jest największe temperatura gruntu jest stała, dzięki czemu temperatura dolnego źródła może również być wysoka umożliwiając efektywną pracę pompy ciepła. Zaleca się, aby przed obliczeniem dolnego źródła ciepła rozpoznany został rodzaj gruntu. Z punktu widzenia wymiany ciepła korzystniejsze są gleby wilgotne lub wykorzystywanie podziemnych cieków wodnych.

Na każdy metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej budynku wymagany jest odwiert o głębokości od 1 do 1,5 m (np. dom o powierzchni 120 m2 = 120 m do 180 m łącznej długości odwiertów). Typowe długości sond zawierają się między 40 a 100 metrów. Regeneracja pionowego wymiennika ciepła jest zasługą płynących wód gruntowych – ciepła ziemi.

Obecnie są to najbardziej popularne pompy ciepła, które charakteryzują się stałym i stosunkowo wysokim stopniem efektywności.

W tym przypadku masz bardzo stabilne w okresie rocznym ciepło niskotemperaturowe niezależne od warunków zewnętrznych. Przestrzeń nad sondami możesz zagospodarować (drogi dojazdowe, parking, istnieje także możliwość umieszczenia odwiertów pod budynkiem). Z jednego metra odwiertu możemy uzyskać od 40 W (piach łupki) do 70 W (granit, nawodniony piaskowiec).

Aby zapobiec przechładzaniu gruntu odwierty powinny być wykonywane w odległości minimum 5 m od siebie, pod warunkiem, że ich głębokość nie przekracza 50 m. Jeżeli głębokość przekracza 50 m odległość ta powinna wynosić powyżej 8 m. Odwierty w praktyce mają od 40 m do 150 m.

Średnica rury użytej w wymienniku zależy od głębokości odwiertu, ponieważ wynika ze strumienia ciepła odzyskiwanego z danego odwiertu i potrzeby ograniczania oporu hydraulicznego lecz w fabrycznie wykonywanych sondach gruntowych najczęściej wynosi 40 mm.

POZIOMY WYMIENNIK

W przypadku kolektorów poziomych roztwór płynu niezamarzającego (zwany potocznie solanką), krążący w zakopanych w gruncie rurach odbiera energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie. Decydując się na gruntowy wymiennik poziomy relatywnie niskim kosztem możemy zapewnić wysokie COP układu, jednak rozwiązanie takie wymaga dużej powierzchni terenu wokół budynku.

Poziomy wymiennik wymaga sporej ilości wolnego miejsca na działce: średnio na każdy m2 powierzchni ogrzewanej budynku potrzebujemy około 2-3 krotnie więcej m2 powierzchni działki pod wymiennik gruntowy. Co więcej to miejsce nie może być później przykrywane np. kostką czy asfaltem, także drzewa i krzewy o głębokim zakorzenieniu nie wchodzą w grę – tworzą cień i osuszają grunt.

Należy zachować odstęp między rurami 0,8 – 1,2 m i minimalnie 0,7 m od innych rurociągów. Wężownice nie mogą mieć większych długości niż dopuszczalne. Dłuższe wężownice nie powinny być stosowane, ponieważ prowadzi to do nadmiernego wzrostu oporów przepływu, a w konsekwencji do zakłóceń pracy parownika i wysokiego poboru energii elektrycznej przez pompę obiegową dolnego źródła.

Po ułożeniu rur wykonuje się próbę ciśnieniową zgonie z zaleceniami ich producenta, aby przed zasypaniem sprawdzić połączenia i wykryć ewentualne nieszczelności.

Następnie rury należy przysypać piaskiem, aby zapewnić lepszy dostęp wilgoci z gruntu (polepszenie wymiany ciepła) oraz ochronić przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. kamienie zawarte w gruncie). 30 cm powyżej miejsca ułożenia rur należy położyć taśmę ostrzegawczą, a zajęty teren zinwentaryzować i nanieść na mapę działki.

Zaleca się, aby przed obliczeniem dolnego źródła ciepła rozpoznany został rodzaj gruntu. Z punktu widzenia wymiany ciepła korzystniejsze są gleby wilgotne

Wymiennik ten regeneruje się od promieni słonecznych i wód opadowych. W zależności od rodzaju gleby na głębokości około 30 cm poniżej linii przemarzania gruntu, układamy odpowiednią ilość  rury PE pozyskującej ciepło z ziemi. Jeżeli jest to piasek możemy przyjąć około10 - 12 W/m uzysku, a gdy jest to mokra glina można liczyć na około 18- 20 W/m.

Kolektor poziomy po okresie eksploatacji w zimie, regeneruje się  od wiosny do jesieni z wód opadowych i nasłonecznienia.

 

ZAPAMIĘTAJ!

Ważne aby kolektor poziomy był w miesiącach letnich eksponowany na światło słoneczne (brak zacienienia). Nie powinno się też nad nim sadzić drzew z rozbudowaną siecią korzenną (dąb).

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA

Wykorzystują jako dolne źródło ciepła powietrze zewnętrzne. Rozwiązanie oparte na takich pompach nie wymaga prac ziemnych (lub jest to niewielki nakład takich prac). Ogólnie dostępne powietrze sprawia, że bez problemu znajdziemy miejsce do zainstalowania urządzenia, tym bardziej że oferta obejmuje zarówno urządzenia do montażu wewnątrz jak i na zewnątrz ogrzewanego budynku.

Ciekawym rozwiązaniem technicznym jest zastosowana modulowana sprężarka, która pozwala na dopasowanie generowanej mocy przez pompę ciepła w zależności od aktualnego zapotrzebowania – co jest szczególnie ważne przy tych typach pomp – ich moc rośnie wraz ze wzrostem temperatury powietrza.

Minusem takiego rozwiązania jest gwałtowny spadek sprawności urządzenia oraz jego mocy wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. Dlatego gdy masz wyliczoną moc grzewczą dla swojego domu musisz wziąć to pod uwagę i tak np. pompa ciepła o mocy 14 kW dla temperatury zewnętrznej powietrza  7 st. C i zasilaniu ogrzewania 35 stopni C ma sprawność COP około 4,5, ale już przy temperaturze zewnętrznej powietrza – 15 stopni C ma moc około 7 kW i sprawność COP na poziomie 2.

Podczas planowania zastosowania tego rozwiązania musisz uwzględnić strefę klimatyczną w której znajduje się ogrzewany budynek. W pompach powietrznych należy zastosować drugie szczytowe źródło ciepła na wypadek spadku temperatur poniżej -20 stopni C.

powietrzne pompy ciepła, żródło archiwum firmy Vatra

WODNE POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w wodach gruntowych lub pobliskich zbiornikach wody, poprzez wężownicę ułożoną na dnie zbiornika. Rozwiązanie najefektywniej wykorzystuje cechy wyjątkowo dobrego nośnika ciepła, jakim jest woda.

Układ wykonany jest na zasadzie dwóch studni – ssącej i chłonnej (jednej lub wielu).

Zamontowana pompa obiegowa do tłoczenia wód gruntowych jest stosunkowo dużych rozmiarów i dużej mocy: na każdy metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej wymagany jest przepływ około 15 litrów/h. Pompy wodne charakteryzują się wysokim stopniem efektywności z uwagi na stałą i wysoką temperaturę wód. Jednak sama instalacja z pompą ciepła tego typu będzie wymagała dodatkowych nakładów inwestycyjnych na odseparowanie wód gruntowych od pompy ciepła wymiennikiem pośrednim – aby zabezpieczyć wymiennik pierwotny (tzw. parownik) w pompie ciepła. Natura nie jest nam w stanie zagwarantować wody wolnej od zanieczyszczeń ze związków chemicznych. Wymienniki wykonane są zwykle ze stali nierdzewnej lub z miedzi. Pompy tego typu polecane są szczególnie w budynkach o dużym, całorocznym zapotrzebowaniu na ciepło.

Jest to rozwiązanie najbardziej sprawne, ale obarczone szeregiem warunków do spełnienia. Przykładowo 10 kW pompę ciepła musimy zasilić około 2000 l/h. Woda użyta jako dolne źródło ciepła musi mieć temperaturę powyżej +5 st C i odpowiedni skład chemiczny (nie może mieć za dużo związków żelaza, manganu itp.).

wodne pompy ciepła - wody gruntowe, żródło archiwum firmy Vatra  wodne pompy ciepła - poziomy wymiennik i wody powierzchniowe, żródło archiwum firmy Vatra

WODA GRUNTOWA

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną z wód gruntowych, do których uzyskujemy dostęp przez odwierty lub studnie. Pobierana woda gruntowa przetłaczana jest przez wymiennik pośredni i z powrotem odprowadzana jest pod ziemię. Pompa ciepła odzyskuje ciepło z przetłaczanej wody.

Zalety

» Możliwość zastosowania na działce o małej powierzchni.

» Bardzo efektywny odzysk ciepła bezpośrednio z wody.

» Stabilna temperatura wód gruntowych.

» Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne).

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA

W pompie ciepła transformacja ciepła odbywa się za pomocą ekologicznego czynnika chłodniczego, który krążąc w zespole urządzeń wykonuje obieg termodynamiczny.

Obieg termodynamiczny jest realizowany przy udziale następujących elementów pompy ciepła:

 • parownika (1),

 • hermetycznej sprężarki chłodniczej (2),

 • skraplacza (3),

 • zaworu rozprężnego (4),

 • automatyki chłodniczej i elektrycznej. 

Są to podstawowe elementy pompy ciepła, dzięki którym może ona pełnić swoją funkcję.

Zasada działania pompy ciepła_1 , żródło archiwum firmy Vatra

Prawidłowe działanie pompy ciepła zależy, w znacznym stopniu, od prawidłowego zaprojektowania zarówno strony dolnego źródła ciepła jak i górnego źródła ciepła tak, aby praca pompy ciepła była możliwa i przynosiła jak największe oszczędności.

Każda pompa ciepła zbudowana jest z wymienników o nazwie parownik i skraplacz – będą w nich zachodziły procesy jak w nazwie elementu. Czynnikiem, który będzie podlegał tym przemianom jest czynnik chłodniczy – nietoksyczny dla nas i środowiska i niepalny.

W parowniku panują niskie temperatury i ciśnienia – czynnik chłodniczy ogrzewa się i następuje jego odparowanie. Pobierane są przy tym bardzo duże ilości energii – potencjał, gdzie na przykładzie wody ukazany jest stosunek energii pogrzebny do przejścia wody w poszczególne fazy.

W skraplaczu z kolei pobrane ze środowiska ciepło oddajemy do wody w układzie grzewczym. Aby wszystko to miało prawo pracować, pomiędzy parownikiem i skraplaczem „ląduje” sprężarka, a w drugą stronę: pomiędzy skraplaczem i parownikiem zawór rozprężny. Oba elementy są niezwykle ważne w pracy pompy ciepła: sprężarka odpowiada za obieg czynnika i jego kompresję czemu towarzyszy wzrost temperatury, a zawór rozprężny odpowiada za „przepuszczanie” odpowiednich ilości czynnika do obiegu dławiąc go w mniejszym lub większym stopniu.

SPRAWNOŚĆ URZĄDZEŃ

Wydajność pompy ciepła przy dostarczaniu ciepła, w relacji do wymaganej energii potrzebnej do odzysku energii słonecznej, jest ustalana w laboratoryjnych warunkach testowych. Jeśli pompa ciepła ma COP 3 oznacza to, że w specyficznych warunkach może dostarczyć trzy razy więcej energii niż zużywa. Innymi słowy nadwyżka netto energii to 2 jednostki, a najczęściej jest to jeszcze więcej.

ORGANIZACJA BUDOWY

Do korzystania z wód gruntowych potrzebne jest pozwolenie wodno-prawne. Pozwolenie wydawane jest przez danego starostę na czas określony, nie krótszy jednak niż 10 lat. Starosta może również cofnąć to pozwolenie.

Zgodnie z ustawą „Prawo Wodne” z 18.07.2011 art. 124 z obowiązku ubiegania się o pozwolenie wodno-prawne są zwolnione osoby wykonujące odwierty do 30 m, jeśli pobór wody w ciągu doby nie przekracza 5 m3. Wykonaniem ujęcia wody powinno zająć się wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Należy zwrócić uwagę, czy w miejscu inwestycji występuje odpowiednia ilość wód gruntowych.

Zgodnie z prawem powinieneś w odpowiednim urzędzie starostwa złożyć jeden egzemplarz projektu geologicznego planowanych odwiertów. Obowiązek ten spoczywa na tobie jako inwestorze. Projekt nie wymaga zatwierdzenia i jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wniesie sprzeciwu to możesz przystąpić do wykonywania odwiertów.

Projekt musi zostać sporządzony przez uprawnionego geologa i odpowiadać Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska (Dz. Ust. 201 z 2005 r. poz. 1673). Następnym krokiem jest zgłoszenie przez firmę wiertniczą jednego egzemplarza projektu z akceptacją do urzędu górniczego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem prac. Prace wykonywane na głębokości poniżej 30 m podlegają przepisom „Prawa geologicznego i górniczego” (Dz. Ust. 228 z 2005 r. poz. 1947). Urząd górniczy ma prawo przyjechać na kontrolę w trakcie wykonywania prac.

CZY TO SIĘ OPŁACA

Przeprowadzona symulacja kosztów ogrzewania przykładowego domu o powierzchni 200 m2 gdzie górnym źródłem ciepła było ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe i ścienne). Roczny koszt ogrzewania z pompą ciepła nie przekroczył 2 500 zł. Ogrzewanie przykładowego domu kotłem kondensacyjnym pracującym na gazie ziemnym wyniosło prawie 6 000 zł. Koszt ogrzewania olejem i gazem płynnym był w obu przypadkach porównywalny i wyniósł około 11 000 zł. Nie bez znaczenia są preferencje użytkowników. Każde podniesienie temperatur pomieszczenia o 1 st. C powyżej temperatury +20 st C, skutkuje wzrostem kosztów ogrzewania o około 5-7 a nawet 10 proc..

porównanie pomp, żródło archiwum firmy Vatra

CZY ZASTOSOWANIE JEDNOCZEŚNIE POMP CIEPŁA I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W JEDNYM BUDYNKU PRZYNIESIE DODATKOWE OSZCZĘDNOŚCI ?

Kolektorami słonecznymi, w przeciwieństwie do pompy ciepła, nie ogrzejemy całorocznie budynku. Jednak są godnym polecenia uzupełnieniem instalacji z pompą ciepła wszędzie tam gdzie wymagane jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Kolektory słoneczne gwarantują nam z każdego metra kwadratowego nieco ponad 500 kWh energii cieplnej rocznie, a z typowej instalacji „domkowej“ (dwa kolektory płaskie) blisko 2500 kWh rocznie. To spora ilość energii, którą pompa ciepła nie będzie musiała dostarczać.

Dla pomp ciepła typu solanka/woda okres pracy kolektorów słonecznych będzie dodatkowym czasem na regenerację dolnego źródła i „zebranie“ ciepła na kolejny sezon. Dla pomp ciepła typu woda/woda czy powietrze/woda aspekt regeneracji dolnego źródła nie występuje, jednak i tak koszty uzyskania kWh z kolektora słonecznego są nieporównywanie niższe.

Pozostaw swój komentarz.

  Ważne informacje
 • - najczęściej popełniane błędy
 • - na co zwrócić szczególną uwagę
 • - ile to kosztuje?

 • Za mała łączna ilość metrów dolnego źródła ciepła w stosunku do warunków jakie mamy w ziemi.

 • Brak rotametrów na poszczególnych pętlach d.ź.c. a co za tym idzie nie możemy zdiagnozować czy dana pętla pracuje i jakie są na niej przepływy.

 • Za małe średnice rur dolotowych ze studzienki zbiorczej lub rozdzielacza d.ź.c. do pompy ciepła lub dobrana za mała pompa obiegowa dolnego źródła, a co za tym idzie małe przepływy.

 • Za mała moc Grzewcza pompy ciepła w stosunku do zapotrzebowania.

 • Za mała wielkość wężownicy gdy mamy zbiornik wolno stojący. Przyjmuje się około 0,25 m2 powierzchni wymiany w stosunku do 1 kW mocy grzewczej. Pompa 10 kW potrzebuje 2,5 m2 pow. wymiany.

 • Brak armatury w kotłowni (powinna być założona odpowiednia ilość odpowietrzników automatycznych, manometrów, zaworów odcinających itp.)

 • Źle dobrana pompa obiegowa górnego źródła ciepła lub za małe średnice rur przesyłowych do g.ź.c.

 • Za mała ilość obwodów grzewczych

 • Źle dobrana moc grzejników (pompa ciepła ma najlepszą sprawność przy niskim parametrze zasilania i należy przewymiarować grzejniki do niższych temperatur np. 50/40, a jeszcze lepiej 45/40) lub za duży rozstaw pętli ogrzewania podłogowego. Sugerowany rozstaw między rurami grzewczymi nie więcej niż 10 cm.

 • Za długie pętle ogrzewania podłogowego (w zależności od średnicy rury grzewczej, nie powinno się układać za długich pojedynczych pętli ogrzewania podłogowego).

 • Brak w rozdzielaczu rotametrów regulujących przepływ każdej pętli. 

Najważniejsze parametry pompy ciepła to współczynnik efektywności - COP oraz głośność urządzenia. Gdy istnieje mało miejsca w kotłowni warto się przyjrzeć wymiarom urządzenia. Gdy masz instalację grzewczą pracującą na wyższych temperaturach, powinieneś sprawdzić maksymalną temperaturę zasilania jaką może podawać pompa ciepła.

 • Przed przystąpieniem do doboru pompy ciepła, musisz określić zapotrzebowanie domu na ciepło.
 • Jeżeli zastosujesz pompę gruntową z kolektorem poziomym, powinieneś uwzględnić i nanieść na mapkę przez geodetę przebieg rurociągów po terenie działki. Musisz również rozplanować drogi dojazdowe, usytuowanie zieleni na działce itp.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania kolektora pionowego nusisz wykonać projekt prac geologicznych i uzyskać zezwolenie na wykonanie takich prac w starostwie oraz urzędzie górniczym.
 • Pompa powietrzna nie wymaga żadnych zezwoleń.
 • Planując montaż pompy wodnej powinieneś uzyskać decyzję i zezwolenie wodno-prawne.
 • We wszystkich przypadkach, gdy planujesz montaż pompy ciepła, musisz uwzględnić przejścia rur dolnego źródła ciepła przez fundamenty lub ściany zewnętrzne.
 • Nie powinieneś zapomnieć o odpowiednim zasilaniu 3 fazowym w energię elektryczną w  pomieszczeniu kotłowni.

Instalacja CO powinna być przygotowana w taki sposób aby urządzenie mogło pracować z możliwie najniższymi temperaturami na zasilaniu – należy pamiętać, że im wyższa będzie temperatura wody w instalacji tym niższe będą współczynniki efektywności pompy ciepła, czyli prościej mówiąc, więcej będzie nas kosztować ciepło generowane przez pompę ciepła. Dlatego preferowane są zawsze wszelkiego rodzaju ogrzewania płaszczyznowe: ogrzewanie podłogowe lub ścienne.

Jeżeli w budynku planujemy ogrzewania mieszane – grzejnikowe i podłogowe musimy liczyć się z montażem dodatkowego zbiornika buforowego dla zapewnienia stałego przepływu wody przez pompę ciepła – jego pojemność zaleca się w granicach 20-25 litrów na każdy 1 kW mocy grzewczej pompy ciepła. To tez kosztuje.

Orientacyjne koszty:

 • wstępna wycena pompy ciepła 8 kW wraz z kotłownia dla domu do 130-150 m2 - kompaktowa pompa ciepła CT 8 B-200

Pompy ciepła dostosowane do maksymalnej temperatury na zasilaniu c.o. + 60 °C i minimalnej temperatury solanki - 5 °C. W urządzenie wbudowano regulator pompy ciepła i c.o., oraz urządzenie łagodnego rozruchu oraz 200 l zasobnik ze stali nierdzewnej. Parametry pompy ciepła przy B2/W35: moc grzewcza- 8,1 kW, COP- 4,80

Cena zestawu to około 53 000,00 – 60 000,00 zł

urządzenia, z dolnym źródłem ciepła (kolektor poziomy 500 mb lub sonda 2x80 m), materiały instalacyjne, robocizna i uruchomienie kotłowni

 

 • wstępna wycena pompy ciepła  10 kW dla domu do 180-190 m2 - kompaktowa pompa ciepła CT 10B-200

Pompy ciepła dostosowane do maksymalnej temperatury na zasilaniu c.o. + 60 °C i minimalnej temperatury solanki - 5 °C. W urządzenie wbudowano regulator pompy ciepła i c.o., oraz urządzenie łagodnego rozruchu oraz 200 l zasobnik ze stali nierdzewnej. Parametry pompy ciepła przy B2/W35: moc grzewcza- 10,1 kW, COP- 4,85

Cena zestawu to około 56 000,00 – 65 000,00 zł

urządzenia, z dolnym źródłem ciepła (kolektor poziomy 600 mb lub sonda 2x95 m), materiały instalacyjne, robocizna i uruchomienie kotłowniPompy ciepła? Ich czas dopiero nadchodziGdyby w Polsce udało się uruchomić dobry mechanizm wsparcia, w ciągu kilku lat pompy ciepła mogłyby być instalowane 10 razy częściej niż obecnie. Jednak nawet bez tego cieszą się one coraz większym zainteresowaniem.Przeczytaj >>
Pompy ciepła? Ich czas dopiero nadchodziGdyby w Polsce udało się uruchomić dobry mechanizm wsparcia, w ciągu kilku lat pompy ciepła mogłyby być instalowane 10 razy częściej niż obecnie. Jednak nawet bez tego cieszą się one coraz większym zainteresowaniem.Przeczytaj >>
Jak efektywnie chłodzić budynek?W statystykach europejskiego rynku pomp ciepła, odwracalne pompy powietrze-powietrze dominują (55 proc.). Pozostałe pompy ciepła są zwykle definiowane jako służące wyłącznie do ogrzewania.Przeczytaj >>
Pompy ciepła - fakty i mityLektura internetu skłania do refleksji, że osoba nie mająca wykształcenia technicznego nie jest w stanie wyrobić sobie zdania na temat ich zalet i wad czytając informacje zawarte na różnych stronach domowych.Przeczytaj >>
Pompa w górę!Być ekologicznym to znaczy m.in. myśleć o środowisku naturalnym poprzez to, jak i gdzie mieszkamy. Jeżeli jest to dom jednorodzinny to dobrze żeby był energooszczędny. Tutaj rozwiązaniem, które zapewni niskie koszty ogrzewania i da komfort cieplny, jest pompa ciepła.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy